Pályázati felhívás

A Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft. a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény, valamint a Gyomaendrőd Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyontárgyak feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 14/2003. (VI.05.) önkormányzati rendelet alapján nyilvános pályázatot hirdet a Liget Fürdő területén található

- a Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft. tulajdonát képező, büfé céljára kialakított helyiség (a továbbiakban: büfé)

2014. október 1. napjától 2015. december 31. napjáig terjedő határozott időre szóló bérbeadása vonatkozásában, a következő feltételekkel:

I. Az ajánlatkérő szerv neve, székhelye, kapcsolat
Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft. (5500 Gyomaendrőd, Erzsébet liget 2.)
E-mail: penzugy@ligetfurdo.hu
Kapcsolattartó: Vass Ignác (+36-30/629-2066)

II. A pályázat érvényességének általános feltételei, a pályázó kizárása

II.1.) Nem tekinthető érvényesnek a benyújtott pályázat, ha nem vagy nem
megfelelően tartalmazza a(z)

- pályázó nevét,
- képviselőjét,
- székhelyét,
- adószámát,
- bankszámlaszámát
- telefonszámát,
- e-mail címét,
- jelen pályázati felhívás II.2.) a) pontjában foglaltak igazolását,
- magánszemély pályázó esetén az II.2.) c) pontjában foglaltak nyilatkozattal történő igazolását,
- jelen felhívásban meghatározott egyéb kötelező alaki és tartalmi elemeket.

II.2.) Nem köthető bérleti szerződés a pályázóval, ha
a) az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 178. §-ának 20. pontja szerinti, hatvan napnál régebben lejárt esedékességű köztartozással rendelkezik,
b) csőd- vagy felszámolási eljárás, végelszámolás, önkormányzati adósságrendezési eljárás alatt áll, tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették,
c) a Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft-vel szemben lejárt esedékességű tartozással rendelkezik,
d) nemzeti vagyon hasznosítására irányuló korábbi - három évnél nem régebben lezárult - eljárásban hamis adatot szolgáltatott és ezért az eljárásból kizárták.

III. A pályázat tárgya, az ingatlan jellemzői

Fedett uszoda épületében lévő büfé, és berendezései

IV. A bérleti jogviszonnyal kapcsolatos pályázati feltételek

IV.1.) Bérleti díj
A bérbeadó által meghatározott minimális, havonta fizetendő bérleti díj mértéke

- 23.000,- Ft + 27 ÁFA, azaz bruttó Huszonkilencezer – kettőszáztíz forint,

mely bérleti díjnál alacsonyabb ajánlatot tartalmazó pályázat érvénytelen.

IV.2.) Bérleti jogviszony időtartama
A bérbeadó az ingatlan bérletét a 2014. október 1. napjától 2015. december 31. napjáig terjedő határozott időre kínálja fel. A felek a bérleti szerződést 3 hónapos, a hónap utolsó napjára szóló rendes felmondással egyoldalúan is megszüntethetik. Az ettől eltérő ajánlat érvénytelen.

IV.3.) Állagmegóvás, közüzemi díjak
Az ajánlattevő köteles gondoskodni az ingatlan teljes körű állagmegóvási feladatainak ellátásáról.

V. Bírálati szempontok
Az ajánlatkérő egy nyertest hirdet, illetve meghatározhatja a második legkedvezőbb ajánlatot tevő pályázót. A nyertes személyét az ajánlatban meghatározott legmagasabb összegű bérleti díj alapján határozza meg. Amennyiben a legkedvezőbb ajánlatot tevő pályázóval a szerződés nem köthető meg, az ajánlatkérő a második legkedvezőbb ajánlatot tevő pályázóval is szerződést köthet.

VI. A pályázat benyújtásának helye, ideje
A pályázatokat a Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft. (5500 Gyomaendrőd, Erzsébet liget 2.) székhelyére, az irodába kell írásban, lezárt borítékban postai úton vagy személyesen benyújtani.
A pályázat benyújtásának határideje: 2014. szeptember 29. 12.00 óra.
Az ajánlatkérő a pályázókat az általuk a pályázatban megadott telefonszámon, valamint e-mail címen 2014. szeptember 29. napján 16.00 óráig értesíti, majd a nyertes pályázóval a felhívásban, illetve az ajánlatban meghatározott feltételek szerint 2014. szeptember 30-án bérleti szerződést köt.

VII. Ajánlati kötöttség
Az ajánlati kötöttség időtartama 30 nap.

VIII. A pályázat további tartalmi elemei
A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó nyilatkozatát
− a pályázati felhívásban foglalt feltételek elfogadására azzal a kitétellel, hogy a részletes szerződéses feltételeket közösen dolgozzák ki az ajánlatkérővel,
− a bérleti díj összegére, illetve
− a pályázati kötöttségre vonatkozóan.
A pályázatban röviden ismertetni kell, hogy a pályázó milyen módon kívánja használni, hasznosítani az ingatlant. A pályázatban be kell mutatni a pályázó vállalkozás, szervezet tevékenységét is.

IX. Egyéb rendelkezések
Ajánlatkérő a megjelölt kapcsolattartón keresztül előre egyeztetett időpontban lehetőséget biztosít a helyszín bejárására, illetve további információk nyújtására.
Az ajánlatkérő hiánypótlásra kizárólag a végleges ajánlattétel előtt biztosít lehetőséget.

Gyomaendrőd, 2014. szeptember 24.

Vass Ignác
ügyvezető